03-5045381

תנאי השימוש באתר

אתר אינטרנט זה המצוי בכתובת www.hollander-law.co.il  (להלן "האתר") הוא בבעלות משרד הולנדר את הולנדר עורכי דין ונוטריונים (להלן: "מפעילי האתר").

המידע והתכנים באתר ובאתרים אליהם מקשר האתר (להלן:"המידע") ניתנים  לשימוש כפי שהם (as is). המידע אינו מהווה יעוץ משפטי או אחר. לפני ביצוע כל פעולה משפטית או כזו שיש לה השלכות משפטיות חובה להיוועץ בעורך דין מומחה לתחום הרלבנטי. השימוש וההסתמכות על המידע ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של הגולש .מפעילי האתר לא יישאו בשום אחריות למידע.

אין להסתמך על המידע כאילו הוא עצה משפטית. מפעילי האתר לא יישאו באחריות לכל תוצאה שתנבע, במישרין או בעקיפין, מהסתמכות על המידע שהתפרסם באתר או שהאתר מקשר אליהם.

כל המאמרים והאזכורים באתר אינם מהווים תחליף לעיון בנוסח החוק והפסיקה בנוסחם הרשמי.

אין בקשר הנוצר באמצעות האתר או באמצעות דואר אלקטרוני כדי ליצור יחסי עורך-דין לקוח בין מפעילי האתר לבין מאן דהוא. בכל מקרה לא תחשב הודעת דואר אלקטרוני או חומר הנשלח באמצעותו כהחלפת דברים או מסמכים בין מפעילי האתר לבין מאן דהוא.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר לרבות במאמרים, בידיעות ו/או במידע טקסטואלי אחר מכל מין וסוג באתר, בעיצובו ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי וכל תוכן אחר הכלולים בו – הינן של מפעילי האתר בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתם המפורשת של מפעילי האתר בכתב ומראש.

השימוש באתר

האתר מיועד לשימוש אישי ופרטי בלבד. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים ובפרטים האחרים המתפרסמים באתר. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר האינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא קבלת הסכמה של מפעילי האתר בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הסכמה. בכלל זה נאסר לאגור מידע ותכנים שהתפרסמו באתר באמצעות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה או להפיץ מידע ותכנים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה.

שיפוי

הגולש באתר מתחייב לשפות את מפעילי האתר, מנהליו או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, עוגמת נפש ,תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

שינוי תנאי השימוש

מפעילי האתר רשאים לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר, בלא צורך בהודעה מוקדמת.

דין וסמכות שיפוט

השימוש באתר כפוף לדין הישראלי בלבד. כל מחלוקת שתתגלה  לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר או בקשר עם תנאי שימוש אלה תהיה נתונה לסמכות השיפוט הבלעדית של בית המשפט המוסמך עניינית במחוז תל-אביב.

השימוש באתר כפוף לאמור לעיל ומהווה הסכמה מלאה לכל האמור לעיל.

הכירו את הצוות